Kancelaria czynna codziennie po mszach świętych.

Parafia św. Mikołaja ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 1

11-730 Mikołajki

Proboszcz Ks. Marek Święch tel. 502 611 843

Wikariusz Ks. Marcin Jasiński tel 609 901 211

e-mail; mikolajki.miko@diecezja.elk.pl

Nr. Konta Parafialnego:

BS Mikołajki 03 9350 0001 0017 7018 1000 0001

 1. Przy zgłaszaniu dziecka do chrztu, w celu spisania aktu chrztu, należy przedłożyć:
  1. metrykę urodzenia dziecka z USC
  2. dane osobowe rodziców i chrzestnych: imię i nazwisko, adres, wiek
  3. jeśli kandydaci na chrzestnych pochodzą z innej parafii - zaświadczenie od ich proboszcza o możliwości podjęcia funkcji chrzestnego
 2. Rodzice (jeśli nie zachodzi przeszkoda kanoniczna) i chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty i w dniu chrztu świętego przystąpić w czasie Mszy świętej do Komunii świętej.
 1. Przygotowanie do bierzmowania w Parafii trwa 1 rok.
 2. Przygotowanie jest prowadzone w klasie trzeciej szkoły gimnazjalnej.
 3. Sakrament bierzmowania udzielany jest pod koniec roku szkolnego w klasie trzeciej.
 4. Do bierzmowania może przystąpić osoba ochrzczona, zamieszkała na terenie Parafii.
 5. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z ważnych racji duszpasterskich, do bierzmowania mogą przygotowywać się osoby mieszkające poza naszą Parafią - po okazaniu pisemnej zgody Księdza Proboszcza z Parafii zamieszkania.
 6. Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:
  1. Systematyczny udział we Mszy świętej niedzielnej oraz obowiązujące święta kościelne.
  2. Systematyczna spowiedź święta.
  3. Kandydat powinien także uczestniczyć w ciągu roku przynajmniej w kilku nabożeństwach okresowych: różaniec (październik), Droga Krzyżowa i gorzkie Żale (Wielki Post), maryjne (maj) i do Serca Pana Jezusa (czerwiec).
  4. Uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych i adwentowych.
  5. Systematyczny udział w katechezie szkolnej. Katecheta wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata. Brak zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.
  6. Udział w spotkaniach dla kandydatów w Parafii - dwa razy w miesiącu.
 7. Przed przystąpieniem do sakramentu bierzmowania potrzebne jest potwierdzenie, że kandydat był ochrzczony. Osoby, które zostały ochrzczone poza naszą Parafią zobowiązane są dostarczyć świadectwa chrztu z Parafii, w której były ochrzczone.
 1. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem aby dopełnić wszystkie wymogi formalne.
 2. Termin ślubu można uzgodnić wcześniej.
 3. Do kancelarii należy przynieść:
  1. metryki chrztu nie starsze niż 3 miesiące (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią). W tych metrykach powinna znaleźć się adnotacja o przyjętym sakramencie bierzmowania (gdyby był brak tej adnotacji należy przynieść inny dokument stwierdzający
  2. przyjęcie tego sakramentu).
  3. dowody osobiste.
  4. świadectwa ukończenia katechizacji w zakresie szkoły podstawowej i średniej, bądź zawodowej.
  5. świadectwa ukończenia nauk przedmałżeńskich oraz zaświadczenie z poradni rodzinnej.
  6. trzy egzemplarze zaświadczeń z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy narzeczeni chcą zawrzeć ślub kościelny ze skutkami cywilno - prawnymi, tzw. ślub konkordatowy)
  7. gdy kontrakt cywilny został już zawarty wcześniej - świadectwo ślubu cywilnego wydane przez Urząd Stanu Cywilnego.
  8. dane personalne świadków (imię, nazwisko i adres). Świadkowie ślubu muszą mieć ukończony 18 rok życia.
  9. w przypadku nieletnich narzeczonych, rodzice osoby nieletniej wyrażają pisemną zgodę na zawarcie związku małżeńskiego.
  10. w przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić wyciąg z księgi zmarłych wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb małżonka.
  11. W przypadku, jeśli oboje narzeczeni są spoza naszej parafii, zgodę proboszcza jednej ze stron (obojętnie której) na zawarcie sakramentu poza parafią ze wskazaniem naszej parafii.
    

Jeżeli zmarły (a) był (a) naszym parafianinem 

W kancelarii cmentarza załatwiamy miejsce i termin pogrzebu

W kancelarii parafialnej dokumenty:

 • akt zgonu z USC
 • informacja z cmentarza o terminie pogrzebu
 • informacja o przyjmowanych przed śmiercią sakramentach

Jeżeli zmarły(a) nie był(a) z naszej parafii

Jak wyżej, plus pozwolenie z parafii zmarłego, że może być pochowany przez kapłana z naszej parafii.

Jeżeli rodzina zmarłego ma życzenie, aby pogrzeb odbył się w naszym kościele.

 • wszelkie formalności załatwiane są na cmentarzu i w parafii zmarłego
 • kapłan również jest z parafii zmarłego
 • w naszej parafii ustala się datę i godzinę pogrzebu
 • Organista jest z naszej parafii